Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 1Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 2Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 3Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 4Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 5Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 6Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 7Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 8Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 9
Tel: +39 (0)832 841244 E-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Pacchetti
a partire da
179 €
fino al 02/01/2018
a partire da
99 €
fino al 08/01/2018

Jiǔ láng jiǔbā

Jiǔ láng jiǔbā Hotel Belvedere jiǔdiàn dàlóu xióng yǒu yīgè tèshū de yōuyǎ, jīngzhì, jùyǒu zhuànglì jǐngsè. Bèijǐng yīnyuè shèjì cúnzài fàngsōng wǒmen suǒyǒu de kèrén de huānyíng. Kāiwèi cài, jīwěijiǔ, xiǎochī, kāfēi, bīngqílín, gāodiǎn, yǐbiàn shǐ jiǔ láng jiǔbā de xīyǐn lì, huā yīxiē shíjiān zài yīgè shénhuà bān de shèdìng. Wǒmen qídàizhuó

Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 10
Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 11
Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 12
Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 13
Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 14
Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 15
Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 16
Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 17
Jiǔ láng jiǔbā sà lún tuō 18
Menu