Yuángōng 1Yuángōng 2Yuángōng 3Yuángōng 4Yuángōng 5Yuángōng 6Yuángōng 7
Tel: +39 (0)832 841244 E-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Pacchetti
a partire da
179 €
fino al 02/01/2018
a partire da
99 €
fino al 08/01/2018

Yuángōng

Hotel Belvedere jiǔdiàn dàlóu xióng de gōngzuò rényuán gāoxìng de huānyíng nín zài yōuyǎ de jiǔdiàn. Qiú duì de píngjūn niánlíng shì 30 suì, niánqīng de zhuānyè rényuán zhìlì yú wèi tāmen de gōngzuò, tāmen yǐ zhuānyè, rèqíng hé ài zuò de.

 

Dǎoyǎn: Anio Iannuzziello

guǎnlǐ: Maristella Chiriatti

jiēdài yuán: Antonio Palumbo

jiēdài yuán: Giusy Cioffi

lǐngbān sà lā: Vito Campobasso Losacco

zhǔ chú xiǎng Mirko Cazzella

shǒuxiān chúshī Marco Longo

bāngchú Emanuele Galiotta

lú rì hé jiǔbā jīnglǐ: Roberto Palumbo

tiáo jiǔ shī: Federico Curlante

tiáo jiǔ shī: Lucia Candido

jiāzhèng fúwù: Lucia Fuso

jiāzhèng fúwù: Giovanna Rizzo

jiāzhèng fúwù: Assunta Giannuzzi

jiāzhèng fúwù: Margherita Andrianello

wéihù zhě: Mohammed Maataoui

Amministrazione
Maristella Chiriatti

e-mail: amministrazione@hotelbelvederesalento.com
Receptionist
Giusi Cioffi

e-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Manutentore
Mohammed Maataoui

e-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Housekeeping
Margherita Andrianello

e-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Chef de Cuisine
Marco Longo

e-mail: ristorante@hotelbelvederesalento.com
Chef de Partie
Giovanni Rosato

e-mail: ristorante@hotelbelvederesalento.com
Aiuto Cuoco
Emanuele Galiotta

e-mail: ristorante@hotelbelvederesalento.com
Maitre di Sala
Vito Campobasso Losacco

e-mail: ristorante@hotelbelvederesalento.com
Cameriera di Sala
Mariangela Portaluri

e-mail: ristorante@hotelbelvederesalento.com
Capo Barman
Roberto Palumbo

e-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Barwoman
Cristina Scalise

e-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Barwoman
Lucia Candido

e-mail: info@hotelbelvederesalento.com
Menu